Podmínky použití

Podmínky byly naposledy aktualizovány 12. 3. 2024

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tuto internetovou stránku a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo jakýmikoli produkty nebo službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání těchto internetových stránek znamená znalost a přijetí těchto podmínek. V některých konkrétních případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto internetových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, který vám zašleme, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která poskytnout vám elektronicky splnit jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na internetové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na internetových stránkách.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžit, prodávat, nabízet nebo komercializovat žádné zdroje na této webové stránce. v jakékoli formě, bez našeho předchozího písemného povolení, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jako je právo citovat).

5. Vlastnictví třetí strany

Naše internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na internetové stránky jiných stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů jiných stran, na které jsou z této internetové stránky odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným obchodním podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat.

Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

6. Odpovědné používání

Návštěvou našich internetových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše internetové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) škodlivý počítačový software; používat údaje shromážděné z našich internetových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich internetových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození internetové stránky nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost internetové stránky, je přísně zakázáno.

7. Registrace

Můžete si zaregistrovat účet na našem webu. Během tohoto procesu můžete být požádáni o výběr hesla. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesel a informací o účtu a souhlasíte s tím, že svá hesla, informace o účtu nebo zabezpečený přístup k našim internetovým stránkám nebo službám nebudete sdílet s žádnou jinou osobou. Nesmíte dovolit žádné jiné osobě, aby používala váš účet k přístupu na internetovou stránku, protože jste zodpovědní za všechny aktivity, ke kterým dochází při používání vašich hesel nebo účtů. Pokud se dozvíte o jakémkoli prozrazení svého hesla, musíte nás okamžitě informovat.

Po ukončení účtu se nebudete pokoušet zaregistrovat nový účet bez našeho svolení.

8. Reklamace a vrácení zboží

8.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete fyzické držení zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Naše kontaktní údaje naleznete níže. Můžete použít přiložený vzor formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení na naší internetové stránce.

Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí takového odstoupení na trvalém nosiči (například e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, abyste své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2 Účinky odstoupení od zmluvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného druhu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení nabízený společností nás), bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám v důsledku takové náhrady nevzniknou žádné poplatky.

Zboží zašlete zpět nebo jej předáte nám nebo osobě námi pověřené k převzetí zboží bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že existují určité zákonné výjimky z práva na odstoupení od smlouvy, a proto některé položky nelze vrátit nebo vyměnit. Dáme vám vědět, zda to platí ve vašem konkrétním případě.

9. Obsah, který jste zveřejnili

Na našich internetových stránkách můžeme poskytovat různé otevřené komunikační nástroje, jako jsou komentáře na blogu, příspěvky na blogu, fóra, nástěnky, hodnocení a recenze a různé služby sociálních médií. Nemusí být pro nás proveditelné prověřovat nebo monitorovat veškerý obsah, který vy nebo ostatní můžete sdílet nebo odesílat na nebo prostřednictvím našich internetových stránek. Vyhrazujeme si však právo kontrolovat obsah a sledovat veškeré používání a aktivitu na našich internetových stránkách a podle vlastního uvážení jakýkoli obsah odstranit nebo odmítnout. Zveřejněním informací nebo jiným použitím jakýchkoli otevřených komunikačních nástrojů, jak je uvedeno, souhlasíte s tím, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami a nesmí být nezákonný nebo nezákonný nebo porušovat zákonná práva jakékoli osoby.

10. Předložení nápadu

Neodesílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám jej prozradíte bez takové písemné smlouvy, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích.

11. Ukončení užívání

Na základě vlastního uvážení můžeme kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup na internetovou stránku nebo jakoukoli službu na nich. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli takové úpravy, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu na internetovou stránku nebo jejího používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webu mohli sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, kterým jste přispěli nebo na který jste se spoléhali, budou trvale ztraceny. Nesmíte obcházet nebo obcházet nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na naše webové stránky.

12. Záruky a odpovědnost

Nic v této části neomezuje ani nevylučuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto internetové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítáme veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost obsahu. Nedáváme žádnou záruku, že:

  • tato internetová stránka nebo naše produkty nebo služby budou splňovat vaše požadavky;
  • tato webová stránka bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb;
  • kvalita jakéhokoli produktu nebo služby zakoupené nebo získané prostřednictvím této internetové stránky splní vaše očekávání.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařskou radu jakéhokoli druhu. If you require advice you should consult an appropriate professional.

Následující ustanovení této části se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a neomezí ani nevyloučí naši odpovědnost v souvislosti s jakoukoli záležitostí, pro kterou by bylo nezákonné nebo nezákonné, abychom naši odpovědnost omezovali nebo vylučovali. V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou. strany, vyplývající z vašeho přístupu na naše internetové stránky nebo z jejich používání.

Pokud není v jakékoli dodatečné smlouvě výslovně uvedeno jinak, naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé nebo související s webem nebo jakýmikoli produkty a službami nabízenými nebo prodávanými prostřednictvím webu, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost ( ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleného jednání, deliktu nebo jinak) bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo používání webových stránek. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, akce a příčiny jednání všeho druhu a povahy.

13. Soukromí

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí.

Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Vaši e-mailovou adresu nebudeme používat pro nevyžádanou poštu. Jakékoli e-maily, které vám zašleme, budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

Vyvinuli jsme zásady pro řešení jakýchkoliv obav o soukromí, které můžete mít. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich Zásadách používání souborů cookie.

14. Exportní omezení / soulad s právními předpisy

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tuto internetovú stránku nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy Česká republika.

15. Přiřazení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek, zcela ani zčásti, žádné třetí straně. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

16. Porušení těchto podmínek

Aniž by tím byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webovou stránku, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb požádat, aby vám zablokoval přístup na internetovou stránku a/nebo zahájil proti vám právní kroky.

17. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete nás bránit a budete nás chránit před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s vaším porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

18. Vzdání se práva

Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto podmínkách a jakékoli smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení, nebude vykládáno jako zřeknutí se takových ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek nebo jakýchkoli smluv nebo jakákoli její část nebo právo poté vymáhat každé ustanovení.

19. Jazyk

Tyto obchodní podmínky budou vykládány výhradně v čeština. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

20. Celý souhlas

Tyto obchodní podmínky, společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a cookie politikou, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o. ve vztahu k vašemu používání této internetové stránky.

21. Aktualizace těchto podmínek

Tyto ocbhodní podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny nebo aktualizace těchto podmínek. Datum uvedené na začátku těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. Změny těchto podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této internetové stránce. Vaše další používání této internetové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni.

22. Volba práva a jurisdikce

Tyto podmínky se řídí zákony Česká republika. Jakékoli spory týkající se těchto podmínek budou podléhat jurisdikci soudů Česká republika. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jako neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby uvést v platnost záměr těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

23. Kontaktní informace

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o..

Můžete nás kontaktovat ohledně těchto podmínek prostřednictvím naší stránky kontakt.

24. Stáhnout

Můžete si také stáhnout naše obchodní podmínky jako PDF.